Labe aréna

 

Všestranné pohybové aktivity na 1. stupni ZŠ

Od školního roku 2014/15 jsou v Ústeckém kraji otevřeny první sportovní školní družiny. Jedná se o společný projekt NOCVS a dalších partnerů, který v pilotní fázi zahrnuje první základní školy ze Štětí, Litoměřic a Ústí nad Labem. V druhém kroku je cílem rozšířit sportovní družiny do všech měst, které budou spolupracovat s Labe arénou Ústeckého kraje a ve třetím nabídnout zkušenosti z projektu všem ostatním obcím a městům Ústeckého kraje.


Projekt sportovních družin je zaměřen na využití volného času dětí těsně po skončení školní výuky. Využívá zkušenosti ze zahraničí, kde se sportovní aktivity dětí často realizují po skončení výuky přímo ve škole - čímž je dosaženo většího zájmu ze strany dětí i rodičů. Jinými slovy - pokud se děti pohybové aktivitě věnují hned po skončení výuky, zúčastní se jí většina. Pokud však přijdou nejprve domů a teprve následně mají přijít do sportovního oddílu či školy za pohybovou aktivitou, pak se jich zpět vrátí menšina. Rozdíl je v řádu desítek %.


Žáci 1. stupně základních škol, zapojených do tohoto projektu, budou mít možnost pravidelně dvakrát až třikrát týdně sportovat, budou si moci vyzkoušet různé pohybové aktivity a různá sportovní odvětví. Cílem bude hlavně přiblížení pohybu jako zábavy a současně celkový fyzický rozvoj dětí, za využití principů Sportu 2.0, přiměřeně jejich věku a převážně  formou hry. Děti se setkají také se svými sportovními vzory, dozví se zajímavé informace ze sportovního prostředí a budou pracovat s myšlenkami olympismu a FairPlay.


Chod sportovní školní družiny budou zajišťovat ve vzájemné spolupráci odborní trenéři, vyučující tělesné výchovy a vychovatelky z družin. Náplň sportovních družin bude tvořena za odborné a metodické podpory NOCVS a vysokých škol, jako je UJEP a FTVS UK. Záměrem je vytvořit během prvních dvou let metodiky, které usnadní rozšiřování projektu do dalších měst. Základem bude vždy všeobecná pohybová příprava s důrazem na prvky pobytu v přírodě a u vody.


Ve spolupráci s UJEP by měl rovněž vzniknout vzdělávací program pro učitele, trenéry a vychovatele, který by usnadnil zapojení širšího okruhu osob do vedení sportovních družin v pozdějších letech.


Projekt je reakcí na stále se snižující počet sportujích dětí, jejich zvyšující se váhu a snižující se pohyblivost. Je zaměřen právě na první stupeň základních škol, protože tam je trend klesající pohybové aktivity dětí nejlépe ovlivnitelný (i díky většímu zapojení rodičů, než tomu pak je na druhém stupni ZŠ). Pokud děti v ranných fázích školní docházky získají základní sportovní dovednosti a pohybové návyky, spíše se budou věnovat zdraví prospěšným aktivitám i později, když už jsou samostatné.


Benefity projektu lze očekávat na jak na úrovni celospolečenské (prevence konzumace drog, kouření a alkoholu), tak na úrovni jednotlivých rodin (od předcházení dětské obezitě a závislosti na výpočetní technice, po zvyšování uplatnitelnosti dětí v dnešní dynamické společnosti díky rozvoji vlastností jako je sebereflexe, orientace v kolektivu a dalších efektů neformální role sportu ve výchově dětí).


Při realizaci projektu budou vytvořeny takové podmínky, aby děti mohly sportovat bez ohledu na finanční situaci v rodině či na možnosti dojíždění (tyto překážky se minimalizují symbolickými ročními příspěvky - maximálně v řádu několika stovek korun a konáním sportovních tréninků při základních školách, kde si děti pověřený pracovník vyzvedne a po skončení tréninku je zase do standardní družiny vrátí).


Díky sportovním družinám stráví děti odpoledne na tréninku v přírodě či ve školních tělocvičnách. Rodiče nebudou muset odjíždět předčasně z práce a vozit děti na volnočasové aktivity, nýbž si je vyzvednou později, ve školní družině a vysportované.


Ačkoliv sportovní družiny budou zpočátku vznikat primárně ve městech na Labi a dalších řekách Ústeckého kraje, jejich potenciál je všeobecný a lze očekávat zapojení širokého okruhu měst a obcí nejen Ústeckého kraje.

Sportovní družiny

Pošlete mi e-mail